Agencja Fitch Ratings utrzymuje długoterminowe ratingi obsługi zadłużenia dla Częstochowy na poziomie "BBB"

Częstochowa utrzymała swoją długoterminową ocenę zdolności do obsługi zadłużenia, zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej, na poziomie „BBB”, według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Fitch Ratings. Potwierdzenie tych ratingów jest odzwierciedleniem oczekiwań agencji co do solidnej zdolności miasta do spłaty zobowiązań finansowych, co pozostaje zgodne z kategorią „a”.

Mimo przewidywań wysokich wydatków inwestycyjnych wymagających finansowania poprzez zadłużenie, analitycy agencji przewidują średniookresową poprawę wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia. Prognozy te oparte są na oczekiwanej stabilności wyników operacyjnych miasta, choć eksperci zauważają potencjalne ryzyko wynikające ze zmian w mechanizmach finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST), wprowadzone reformą podatkową „Polski Ład”, oraz z wysokiego poziomu inflacji.

Według Fitch, Częstochowa ma profil ryzyka określany jako „średni”, taki sam jak większość polskich miast ocenianych przez agencję. Taka klasyfikacja oznacza umiarkowane ryzyko, że nadwyżka operacyjna miasta może spadać, lub że wartość rocznej obsługi zadłużenia przekroczy prognozy na lata 2024-2028.

Agencja Fitch Ratings określiła również stabilność dochodów Częstochowy jako „średnią”. Ocena ta uwzględnia źródła przychodów miasta oraz perspektywy ich wzrostu w związku z dynamiką rozwoju gospodarczego Polski. W 2023 roku, transfery bieżące stanowiły 47% dochodów operacyjnych, podczas gdy łączny udział dochodów podatkowych wyniósł 37%. Po zmianach w podatku PIT wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu” w 2022 roku, jego udział obniżył się do 19% dochodów operacyjnych w 2023 roku, z poziomu ponad 21% rok wcześniej.