Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Częstochowy: Wnioski przyjmowane do końca lutego 2024

W związku z najnowszymi zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Częstochowa otwiera drzwi dla wniosków dotyczących jej ogólnego planu. Radni miasta, podczas sesji w listopadzie, jednogłośnie zdecydowali o podjęciu działań służących do stworzenia nowego planu. Harmonogram zakłada przyjmowanie tych wniosków aż do końca lutego 2024 roku.

Po wprowadzeniu nowelizacji przepisów, obecny dokument – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Częstochowy – zostanie zastąpiony przez nowy ogólny plan. Nie oznacza to jednak, że wszystkie ustalenia ze studium przepadną. Wręcz przeciwnie, część z nich zostanie przeniesiona do nowego dokumentu oraz do strategii rozwoju miasta.

Nowy ogólny plan będzie zawierał konkretne informacje dotyczące stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych. Obszar objęty tym planem zostanie podzielony na różnorodne strefy planistyczne. Na liście znajduje się 13 różnych typów takich stref, które mogą zostać uwzględnione w nowym planie. Są to m.in. strefa dedykowana usługom, strefa gospodarcza czy wielofunkcyjna strefa z zabudową jedno- lub wielorodzinną.