Najbliższa sesja Rady Miasta już 23 marca

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję na dzień 23 marca (czwartek) 2023 roku o godz. 11.00  w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie LXXVI zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy,

Skrót z przebiegu obrad:

  • Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy o zbytych, nabytych, użyczonych, wydzierżawionych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach za 2022 rok.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2022 rok.
  • Informacja dotycząca działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego za rok 2022.
  • Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2022 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku. (BR.3.LXXVI.23)
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa. (BR.8.LXXVI.23)
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (BR.14.LXXVI.23)
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2023 rok. (BR.18.LXXVI.23)