Usunięto stare – posadzą nowe

W odpowiedzi na głosy mieszkańców Miasto skierowało wniosek do konserwatora zabytków o usunięcie pięciu kasztanowców ze strefy miejsc postojowych przy ul. 7 Kamienic. Zamierające, stare drzewa stanowiły zagrożenie dla mienia, życia i zdrowia.

W uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeanalizował zebrane fakty w tej sprawie, potwierdził zasadność wniosku i wydał odpowiednią decyzję. Ze względów zdrowotnych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego drzewa wymagały usunięcia.

Fatalny stan drzew, mimo prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych, doprowadził m.in. do uszkodzenia samochodu. Groził dalszym łamaniem i spadaniem konarów, i nie rokował szans na utrzymanie starych drzew, które stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla przechodniów, pielgrzymów i turystów.

Oględziny przeprowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska UM w końcu ubiegłego roku wykazały zły stan zdrowotny kasztanowców – m.in. rozległe wypróchnienia, pęknięcia, pochylenia, ubytki otwarte i wgłębne. Ich korony były bardzo luźne albo szczątkowe. Stan drzew, a tym samym zasadność wniosków mieszkańców, zostały potwierdzone w postępowaniu prowadzonym przez państwową służbę – urząd Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W miejsce usuniętych starych drzew zostaną posadzone kasztanowce zwyczajne.